Q&A

Nedan har vi listat bra information som du kan ta del av.

Q&A – Questions & Answers

Varför revision?

Ordet revision kommer från latinska ordet revidere som betyder att se tillbaka.

En revision är en kvalitetssäkring som skapar förtroende och trygghet för alla intressenter. Genom revisionen kan även företagsledningen känna sig trygg med att ekonomiska beslut grundar sig på kvalitetssäkrade finansiella rapporter.

Revisorn genomför en oberoende revision genom att granska och bedöma företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. Resultatet av granskningen dokumenteras och rapporteras både till dig som företagare och i den officiella revisionsberättelsen.

Revisorn kan även upprätta olika typer av intyg, till exempel efterfrågade intyg av banker, projektbidrag, myndigheter eller leverantörer. Det kan vara en revision med särskilt syfte, översiktlig granskning eller granskning enligt särskild överenskommelse.

”Din” revisor finns till hands för dig och ditt bolag, som tar sig tid att lyssna och ge råd. En bra revisor känner ”sitt” bolag och är engagerad under hela året.

Revision, behöver mitt bolag det?

Mindre aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Men om ditt aktiebolag uppfyller minst två av följande kriterier ska det ha en kvalificerad revisor:

 • Fler än 3 anställda (i medeltal).
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Ett och samma kriterium ska ha varit uppfyllt under två år i rad. Detta innebär att nystartade bolag inte omfattas av revisionsplikt under de första två åren.

Är du osäker? Kontakta Refima så hjälper vi dig. Vi finns på info@refima.se eller ring 031-742 25 70.

Är jag bokföringsskyldig?

Enligt bokföringslagen är alla juridiska personer, det vill säga aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar bokföringsskyldiga. Skyldigheten gäller även fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet (enskild firma).

Bokföringsskyldighet innebär att alla företag måste bokföra sina affärshändelser. Detta sker löpande i en grundbok och huvudbok. Bokföringen ska alltså ske i kronologisk och systematisk ordning. Varenda in- och utbetalning som sker kontant bör bokföras senast nästföljande arbetsdag, och resterande affärshändelser så fort som det är möjligt. De ska också finnas underlag för alla sorters affärshändelser; så kallade verifikationer. 

Bokföringsskyldigheten säger även att all bokföring ska ske i enlighet med god redovisningssed, och att alla affärshändelser ska sparas i minst sju år.

Jag skall bilda bolag! Kan ni hjälpa mig?

Absolut! Att bilda bolag eller byta företagsform, kan vara väldigt mycket mer än att fylla i blanketter och skicka till Bolagsverket. Frågor om bland annat hur ägandet skall vara och skatteeffekter för dig som företagare, är viktiga att ha klart för sig innan man skrider till verket.

Vi hjälper dig gärna med både rådgivningen och det praktiska arbetet.

Jag behöver hjälp med min bokföring!

Kontakta oss så hjälper vi dig hela vägen! Vi finns på info@refima.se eller ring 031-742 25 70.

Vem har ansvar för bokföringen?

Om du har enskild firma, är det du som företagare som har hela ansvaret.

I företag som företräds av en styrelse är det styrelsen som har det övergripande ansvaret. Därutöver finns ett ansvar för bokföringen hos den verkställande direktören och de som i praktiken utför bokföringsarbetet.

Ansvaret innebär bl.a. att du ska bokföra alla affärstransaktioner på ett korrekt sätt. Även om du tar hjälp med din bokföring kommer du inte ifrån ansvaret för att bokföringen sköts korrekt.

Vi guidar dig rätt i bokföringsdjungeln, kontakta oss på info@refima.se eller ring 031-742 25 70.

Jag behöver hjälp med moms- & skatteredovisning

Bra! Det är viktigt att betala rätt skatter, i rätt tid. Vi hjälper Dig att ta fram rätt uppgifter, så att du kan känna dig trygg. Vi kan vara bolagets deklarationsombud och bevaka så att redovisning till skatteverket sker i tid

Skulle du dessutom behöva kvalificerad rådgivning på området står vi gärna till tjänst.

Hjälper ni till med löpande redovisning?

Ja det gör vi! Vi hjälper till med det dagliga arbetet med att registrera fakturor, kvitton, löner, skatter, moms och mer. För vissa företag är behovet inte särskilt stort och då kan det vara fråga om enstaka timmar, medan andra företag behöver betydligt mer stöd.

Vi kan också hjälpa dig med att skapa rutiner för löpande avstämningar och intern kontroll, upprätta analyser, delårsrapporter, deklarationer och kassaflödesanalyser. Vi arbetar med effektiva programvaror som kan anpassas och integreras utifrån er verksamhets behov.

Alla våra uppdrag utförs eller kvalitetssäkras av auktoriserade redovisningskonsulter och vi följer Rex- svensk standard för redovisningsuppdrag i alla våra redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska principer för redovisningstjänster

Vad du än behöver, så finns Refima där!

Bokslut - vad är det?

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags eller en organisations bokföring vid räkenskapsårets slut. Bokslutet är ett viktigt beslutsunderlag både för er och era affärskontakter. Vi kan hjälpa till med den viktiga förberedelsen, göra analyser och beräkna effekter av olika alternativ så att företaget kan presentera ett rättvisande bokslut.

Refima hjälper er gärna med rådgivning i olika bokslutstekniska frågor.

Vilka företag ska upprätta Årsredovisning?
 • Aktiebolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare
 • Stiftelser som är bokföringsskyldiga*
 • Större företag (enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen)

Är du osäker? Kontakta Refima så hjälper vi dig tolka regelverken. Vi finns på info@refima.se eller ring 031-742 25 70.

Hjälper ni till med deklarationer?

Vi har bred kompetens inom skatteområdet och ser till så att både ni och ert företag tillvaratar alla möjligheter skatteområdet tillåter för:

 • Bolagets inkomstdeklaration
 • Privat inkomstdeklaration
 • Skatteplanering

Kontakta oss. Vi finns på info@refima.se eller ring 031-742 25 70.

Kontrollbalansräkning- vad är det?

En kontrollbalansräkning är en särskild balansräkning som genast ska upprättas när det finns skäl att anta att det finns kapitalbrist i ett aktiebolag. Den ska visa bolagets ekonomiska ställning per den dag den upprättas.

Reglerna om kontrollbalansräkning gäller aktiebolag. Reglerna har betydelse för styrelsens och aktieägarnas ansvar för bolagets förpliktelser.

Styrelsen i ett aktiebolag ska genast upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Det är alltså viktigt att styrelsen kontinuerlig har information om bolagets resultat och ställning.

Har bolaget en revisor ska denne granska kontrollbalansräkningen.

Behöver ni hjälp, kontakta Refima Revision AB, vi finns här för er och ert bolag.

Refima logotyp
© Copyright - Refima 2020
Första Långgatan 30, 413 27 Göteborg
Tel: 031-742 25 70 | Fax: 031-742 25 79 | 
info@refima.se

Integritetspolicy/GDPR

   

WEB DESIGN: LIVE Reklambyrå