Refima Revision AB:s integritetspolicy

Hos Refima Revision AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd, exempelvis skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi använder bara personuppgifter till de ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Refima Revision AB erbjuder tjänster inom tjänsteområden; revision, skatt, redovisning och rådgivning

Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

I GPDR benämns individer vars personuppgifter behandlas för registrerade. Som registrerad har du rätt att

 • veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
 • begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
 • i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.
2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Refima Revision AB, org.nr. 556536-9971, Första Långgatan 30, 413 27 Göteborg är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Dataskyddsombud
Refima Revision AB har utsett ett dataskyddsombud. Gun Sjöstrand är dataskyddsombud och nås genom e-postadressen gun@refima.se

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter utifrån kundrelationer. Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Det kan exempelvis vara i samband med en intresseanmälan eller en ansökan, när du ingår ett avtal med oss i samband med att du köper en tjänst eller i övrigt när vi administrerar ett avtal.

Det finns olika syften för respektive personkategori när det gäller behandling av personuppgifter. För dig som registrerad ska det framgå tydligt varför vi har dina personuppgifter och även hur länge vi sparar dem. Det krävs stöd i GDPR och Dataskyddslagen för att behandla personuppgifter.

De personuppgifter som vi samlar in om dig som registrerad är för att kunna upprätthålla ett avtal, en överenskommelse eller för att följa lagstiftningen. Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som krävs. Nedan beskrivs varför vi har uppgifter för varje personkategori och hur länge vi sparar personuppgifter.

Kundrelation
När du har haft en kundrelation hos oss så behöver vi spara dina uppgifter för att fullfölja avtal och enligt berättigat intresse. Det kommer vi att göra i 10 år.

4. Behandling av personuppgifter i uppdragsverksamheten

Revisionsverksamheten
Revisionsverksamheten avser att utföra och rapportera revisionsuppdrag, framförallt lagstadgad revision och de tilläggsuppdrag som följer av uppdraget som revisor. Behandling av personuppgifter vid revisionsverksamheten sker för att genomföra och rapportera revision i enlighet med de lagar och standarder som gäller för dessa uppdrag samt i enlighet med god revisions- och revisorssed. Detta innebär att behandling av personuppgifter sker vid planering, genomförande och rapportering från revisionen. Exempel på personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter, uppgifter om styrelseledamöter och ledande befattningshavare och sådana personuppgifter som behövs för att granska företagets redovisning och förvaltning, t ex personuppgifter hänförliga till uppdragsgivarens kunder, leverantörer och medarbetare. Personuppgifterna behandlas i de system som företaget använder för att genomföra och dokumentera revisionsuppdrag. Ändamålet med sådan behandling av personuppgifter är att fullgöra de skyldigheter som följer av uppdraget att utföra revision och den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Den rättsliga grunden kan även vara att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Redovisningsverksamheten
Redovisningsverksamheten avser att biträda uppdragsgivare med bokföring, finansiella rapportering och löneadministration samt även redovisningsrådgivning. Den finansiella rapporteringen kan avse upprättande av årsredovisning, men också att biträda uppdragsgivaren med dess interna ekonomiska rapportering. Uppdragsgivarna tillhandahåller underlag som kan innefatta personuppgifter för att företagets ska kunna fullgöra åtaganden enligt avtal om att t ex bistå med bokföring och finansiell rapportering samt löneadministration. Det underlag som uppdragsgivarna tillhandahåller innefattar personuppgifter avseende bland annat underlag för löneutbetalningar, andra ersättningar och förmåner för anställda och underlag för uppdragsgivarens fakturering och betalningar till leverantörer. Personuppgifterna behandlas i de system och med de verktyg som är erforderliga för att bistå uppdragsgivaren med tjänster avseende bokföring, finansiell rapportering och löneadministration. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter i redovisningsverksamheten framgår i avtalet med uppdragsgivaren och är som utgångspunkt att biträda uppdragsgivarna med bokföring, finansiell rapportering och löneadministration.

Rådgivningsverksamheten
Rådgivningsverksamheten avser att lämna råd till företag i olika sammanhang, bland annat avseende företagstransaktioner, skatt och regelverksfrågor. Uppdragen kan också innefatta att bistå uppdragsgivare vid dess interna ekonomiska rapportering, med frågor som rör intern kontroll, vid upprättande av interna styrdokument eller att lämna råd i samband med organisationsförändringar. Uppdragens genomförande kan omfatta behandling av personuppgifter i olika avseenden och i olika omfattning, exempelvis vid upprättande av deklarationer, genomförande av internrevision eller intern ekonomisk rapportering. Personuppgifterna behandlas med de verktyg som företaget använder för uppdragsverksamhetens genomförande och dokumentation av genomförda uppdrag. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att fullgöra de åtaganden som följer av uppdragsavtalet.

Uppdragsdokumentation
Refima Revision AB bevarar uppdragsdokumentation i enlighet med de regler och rutiner som gäller för uppdragsdokumentation. Dessa regler och rutiner innebär bland annat att uppdragsdokumentationen omfattas av tystnadsplikt och rutiner för informationssäkerhet. Ändamålen för bevarande av personuppgifter i uppdragsdokumentation är att fullgöra krav på bevarande enligt gällande rätt, t ex bevarande av räkenskapsinformation, revisionsdokumentation och uppgifter från kundkännedomsåtgärder enligt penningtvättslagen. Bevarande av personuppgifter i sådan uppdragsdokumentation sker med stöd av en rättslig förpliktelse. Ändamålen för att bevara personuppgifter i uppdragsdokumentationen i andra fall är att det behövs för Refima Revision AB:s berättigade intresse av att kunna besvara frågor från kunder om uppdrag i efterhand samt att kunna ta tillvara företagets rättsliga intressen i olika avseenden, t ex i samband med myndighets- eller försäkringsärenden.

Uppdragsdokumentationen bevaras normalt under 10 år för att därefter destrueras.

5. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

6. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • IT-tjänster – företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.
 • Marknadsföring – print och distribution, mediebyråer eller reklambyråer.
 • Betallösningar – kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalade uppdrag). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.
Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som erbjuder betallösningar som kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

7. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet som exempelvis loggfiler. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål. Vad har du för rättigheter som registrerad? Rätt till tillgång, så kallade registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du i förekommande fall behöver få djupare insikt kring vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande. Tänk på att i de fall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig i de fall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk också på att vi kan ha rätt att neka din begäran i de fall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvättslagstiftningen samt från konsumenträttslagstiftningen.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

9. Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

10. Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På våra webbplatser använder vi följande cookies:

 1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics och chatfunktion.
 5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Några av våra webbtjänster behöver cookies för att fungera korrekt. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar.

11. Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du själv justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbplats, pts.se.

12. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

13. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen/ Dataskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen/ Dataskyddsmyndigheten.

14. Hur informeras du om ändringar och uppdateringar i integritetspolicyn?

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen, men som kan vara av avgörande betydelse för dig. Det kan exempelvis gälla ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter. I dessa fall kommer du att informeras via refima.se och e-post (i de fall du har angivit e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Refima logotyp
© Copyright - Refima 2020
Första Långgatan 30, 413 27 Göteborg
Tel: 031-742 25 70 | Fax: 031-742 25 79 | 
info@refima.se

Integritetspolicy/GDPR

   

WEB DESIGN: LIVE Reklambyrå